Tarihçe
Fotoğraflar
Faaliyetler
Dernek Tüzüğü
Yönetim Kurulu

 

Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZÎ

MADDE   1-   “Pek Yüce Gönüllüler Eğitimi   Geliştirme   Derneği”  

Derneğin merkezi Şanlıurfa'dır.  Şubesi bulunmamaktadır.

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

MADDE 2-

Şanlıurfa’da  eğitimin ve öğretimin geliştirilmesi ve ilerlemesi için kamuoyu oluşturmak,

Her seviyede eğitim alan öğrencilerin fikri ve bedeni gelişmelerini sağlamak, Türk toplumuna ve mesleklerine yararlı olarak yetişmelerini sağlamak, başarılı öğrencileri ödüllendirmek,

Şanlıurfa’da eğitimin gelişmesi ve ilerlemesine yönelik olarak halen eğitim faaliyetini sürdüren, eğitimle ilgili kurumlar arasında ortak gayeleri gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması için koordinasyonu ve eğitimle İlgili gelişmelerin yaygınlaşmasını sağlamak, gerekirse katkıda bulunmak,

Eğitim ortamını zenginleştirmeye yönelik olarak araç ve gereçlerin temin edilmesi, geliştirilmesi ve bunların eğitim kurumları tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Eğitimle ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

Üyelerinin, eğitim veren eğiticilerin, eğitim alan öğrencilerin, ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi ve diğer alanlarda yardımcı olmak,

Eğitim verilen alanların inşaat ve onarımına yardımcı olmak,

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3-

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

 

1- İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar. Taşınır ve taşınmaz mallara her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

 

2- Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konuları ile ilgili ve/veya bu alanla direkt veya indirekt ilişkili konularda,her türlü toplantı, gezi, temsil ve seminer, konferans, festival, fuar ve diğer gösterileri düzenleyebilir, Bu alanlarda yapılacak her türlü masrafları karşılayabilir, eğitim alanında basım ve yayın yapabilir ve Eğitim amacıyla düzenlenecek her türlü organizasyonda; her türlü yemek, ikram, konaklama, plaket ve hediye türündeki masrafları karşılayabilir,

3-     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla-üyelerine   kar dağıtmamak, gelirleri  dernek  amaçları   doğrultusunda  sarf edilmek kaydıyla- her türlü iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

4-     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için dernek üyeleri yada uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir; bu amaçla gerekirse kaynak tahsis eder.

5-     2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir.  Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir,

6-     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için lokal açabilir, kantin açıp işletebilir , mağazalar açabilir veya kiraya verebilir,

7-      Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin eğitim    düzeyinin en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olmak üzere maddi ve manevi katkılarda bulunur,

8-    Öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs verir,

9-    Öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve diğer gereksinimlerini karşılar,

 

10-  Eğitim verilen alanlarda bina, araç, gereç sağlayabilir, inşaat ve onarım

 yapabilir, yapılanlara yardımcı olup , katkıda bulunabilir.

 

11-  Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, eğitim araç gereçlerinin yanında, ulaşım hizmetleri ile veya çevre şartlarını geliştirecek  ilgili tüm araç gereçleri alabilir veya kiralama yolu ile sağlayabilir, gerekirse tamirlerini ve bakımlarını yaptırabilir.

ÜYELİK ŞARTLARI:

 

MADDE 4-

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

A-Derneğe asil üye olabilmenin şartları:

a.        T.C. vatandaşı olmak ,

b.        Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak,

c.        Derneğe kayıtlı bir üye tarafından takdim edilmiş olmak ,

d.        Dernek yönetim kuruluna yazılı olarak müracaatta bulunmak,

e.        Yönetim kurulu tarafından üye hakkında karar verilmiş olmak,

B - Derneğe Onursal Üye olabilmek şartları :

a.        Asil üye olabilmek şartlarına haiz olmak

b.        Derneğe girişi büyük faydalar sağlayacak ve derneğe maddi ve manevi yönden güçlendirecek  bir kişi olmak.

Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Demekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, gerekli ise, ilgili mercilerden izin almış olmaları şarttır.

Yabancı  uyrukluların üyeliği Türkiye'de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.

Fahri üyeler Genel kurul toplantılarına katılırlar ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üye kayıt defteri tutulur.

 

MADDE 5-

 

Derneğin Siyasetle ilgisi :

Derneğin hiçbir şekilde siyasetle ilgisi yoktur.

 

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE 6-

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Dernek üyeleri arasında dil. ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalıklar tanıyan   hükümler konulamaz.

Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Üyelerin genel kurul toplantılarına katılabilmeleri için geçmiş ve o yıl aidatlarını ödemeleri gerekir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 7-

Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle ve derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

Üyeler tüzükte belirtilen miktarlarda aidat vermek zorundadır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildirler.

DERNEKTEN ÇIKARILMA:

MADDE  8-

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.

Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine yönetim kurulunun kararı ile son verilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, hiçbir hak ve talepte bulunamaz.


 

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER;

MADDE 9-

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Üye Kayıt Defteri

Gelen ve Giden evrak kayıt defteri

Gelir ve Gider defteri

Alındı Belgesi kayıt defteri

6-    Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri

Demirbaş eşya kayıt defteri

Bu defterlerin Notere en az bir defa tasdik ettirilmesi zorunludur. Biten defterin yerine yenisi alındığında Notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

GELİR VE GİDERDE USUL:

MADDE 10-

 

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Alındı Belgesi resmi mercilerden sağlanamadığı taktirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp, yerin en büyük Mülki Amirine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.

 

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirterek o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir.

 

Dernek giderlerine karşılık harcama belgeleri kullanılır.Harcama belgeleri olarak; gider pusulası (NOTER TASDİKLİ) ve/veya,Yetkili iki imzalı tutanak ve/veya, yaza kasa fişi ve/veya Fatura kullanılır.

 

Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için,  yönetim kurulunca kendisine imza yetkisi verilen yönetim kurulu üyesi görevlendirilir.

Dernek kasasında memur maaş katsayısının bir ile çarpılmasıyla  bulunacak rakam kadar para bulundurulur.

Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında muhasibin imzası bulunur.

Gelir ve Gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

 

DERNEĞiN GELİRLERİ:

MADDE 11-

Derneğin Gelirleri:

1-        Üyelik aidatı, AYLIK; 1.000.000 TL dır. YILLIK;  12.000.000 TL dır. Belirtilen

       miktar genel kurul kararı ile değiştirilebilir.

2-              Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi yardım ve

   bağışlar,

3-              Demeğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerden elde

        edilen gelirler,

4-              Balo,kermes, yemek, çay, gezi, konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-              Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla

        kurduğu ticari ve iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

                                                                                                                                   2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak; belirli

yerlere  kasa ve  kutu  koyarak,  bankalarda  hesap açtırarak,  yardım  pulu çıkartarak, eşya piyangosu düzenleyerek,  kültürel  gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinde elde edilen gelirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 12- Derneğin organları şunlardır:

1-   Genel kurul, 2-  Yönetim kurulu, 3-   Denetleme kurulu, 3-Haysiyet Divanı

GENEL KURUL

MADDE 13-

Genel kurul, demeğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun İbrası, derneğin feshi ve tasfiyesi şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir. Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Tüzük değişikliği, genel Kurulda hazır bulunan üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulüyle olur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 14-

Genel kurul üç  yılda bir, haziran ayında, yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

 

Ancak yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Toplantı olağan ve olağanüstü durumlarda, yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılır.

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden

günü, saati, yeri ve gündemi;  ilk toplantıda    çoğunluk sağlanamaması   sebebiyle  toplantı   yapılamazsa,   ikinci   toplantının   hangi   gün yapılacağını bildirir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 

Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre yeniden yapılır.

     

 MADDE 15-

Toplantı Yeri :

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Dernek Merkezi Harran Üniversitesi Yenişehir yerleşkesinde Kapalı Spor Salonundadır.

 

GÜNDEM

MADDE 16-

Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak îstenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 17-

 

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması İle toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır.

TOPLANTI DİVANI:

MADDE 18-

Genel kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim kuruluna , düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı dernek başkanı tarafından açılır ve toplantı yeter sayısı için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilerek toplantı divanı oluşturulur Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir

YÖNETİM KURULU:

MADDE 19-

 

Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bîr veya bir kaçına bu yetkisini verebilir.

Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak; derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek, genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın belirlediği diğer konular yönetim kurulunun görevidir

 

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bîr başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırasıyla çağrılır.                                                      

DENETLEME KURULU:

 

MADDE 20-

Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin hesap ve kayıtları ile, işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

HAYSİYET DİVANI

 

MADDE 21-

Haysiyet Divanı :

Haysiyet divanı 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Haysiyet divanı, derneğin amacına aykırı davrananlar hakkında takibat açar ve ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici ihraç kararı alır. Geçici ihraç kararları Genel Kurulun tasvibi ile kesinleşir.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

MADDE 22-

 

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 (yedi) gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgah adresleri ile,  savcılık belgeleri bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 23-

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği, ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı İsteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE :

MADDE 24-

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi İçin, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Genel kurulca fesih kararı verilince, derneğin feshi, yönetim kurulunca 5 (beş) gün içinde , mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Derneğin Genel kurulca veya kendiliğinden fesih kararı verilince derneğe ait tüm para, mal ve hakları Şanlıurfa Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’ne devredilir. Dernek Mahkeme kararı ile fesih edildiği taktirde ise tüm para, mal ye hakları hazineye devredilir. Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için 3 kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 25-

Dernek tüzüğünde, hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:

MADDE 26-

İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsil edecek, yapılan tebligatları kabul edecek ve görev yapacak geçici yönetim kurulu üyeleri:

 

Adı ve Soyadı             Mesleği         Uyruğu                Konut Adresi; Telefon

 

Zehra YÜCESAN       Ev Hanımı       TC             Harran Üniv.Lojmanları F Blok/4

                                                                                           Şanlıurfa;        2470145

 

         Celile  YILMAZOĞLU     Ev Hanımı        TC           Gap İdaresi Başkanlık Lojmanı

                                                                                                     Şanlıurfa,  3144866/301

         Hicran SELÇUK                Ev Hanımı      TC         Harran Üniv.Lojmanları F Blok/7

                                                                                  Şanlıurfa;        2474866

 

Ülkü IŞIKAN             Ekonomist      TC                A.Karahan Cad.ll.Sok.No:3/2

                                                                                 Yenişehir/Şanlıurfa, 3168321

 

          Emel TAVAS                   Ev Hanımı        TC                Vali Konağı Cad. Atilla Sok.

                                                                        İbrahim Oğlu Apt.K:3 No:3 Şanlıurfa

 

          Emine Al                             Ev Hanımı     TC       Atatürk Cad.Kerem Ezer Apt.

                                                                          No:17, Şanlıurfa, 313 41 00

 

           Fuat DİLMEÇ                  Öğretim Üyesi        Veysel Karani Mah.,9. Sok.No:6              

                                                                             315 40 11 Şanlıurfa

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 27-

Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. Uyruklu olup aşağıda kimlikleri belirtilen kişilerdir. 

 

ADI SOYADI

DOĞ.YERİ  VE TRH

MESLEĞİ

Zehra Yücesan

Ankara

30.01.1951

Ev Hanımı

Celile Yılmazoğlu    

İskenderun

09.01.1953

Ev Hanımı

Hicran SELÇUK           

Van

31.01.1955

Ev Hanımı     

Ülkü Işıkan

Ankara

16.06.1962

Ekonomist

Fuat DİLMEÇ                 

 

Hatay

02.02.1960

Öğretim Üyesi              

Emine Al

Şanlıurfa

20.06.1942

Ev Hanımı

Emel TAVAS             

Şanlıurfa

01.01.1959

Ev Hanımı