HARRAN ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞܒNDEN


Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencisi Alınacaktır

 

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri Anabilim Dalları yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Çevre Mühendisliği

10

-

İnşaat Mühendisliği

10

-

Makine Mühendisliği

15

-

Biyoloji 

18

-

Fizik

8

2

Kimya 

20

-

Matematik

5

-

Bahçe Bitkileri     

10

5

Bitki Koruma

7

3

Gıda Mühendisliği

9

1

Tarla Bitkileri

8

3

Tarım Ekonomisi

12

4

Tarım Makineleri

3

2

Tarımsal Yapılar ve Sulama

6

-

Toprak  

10

6

Zootekni

7

-

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

I. Tıp Programı /Anabilim Dalı / Programı 

Yüksek Lisans

     Anatomi

3

     Halk Sağlığı

3

     Fizyoloji    

3

     Mikrobiyoloji

3

     Perfüzyonist (Kalp ve Damar Cerrahisi AD) (*)

3

III. Veteriner  Programı

       Cerrahi (**)

3

       İç Hastalıkları (**)

3

       Parazitoloji (**)

3

      Genetik (**)

3

      Dölerme ve Sun’i Tohumlama (**)

3

       Hayvan Beslemem ve Beslenme Hastalıkları (**)

3

      Besin Hijyeni ve Teknolojisi (**)

3

      Fizyoloji (**)

3

(*) Sağlık bilimleri alanında eğitim almış olanlar başvurabilirler.

(**) Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilirler.

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 

Anabilim / Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı  (**)

5

Tarih   

23

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

3

Coğrafya 

10

Maliye 

3

İslam Tarihi

10

Felsefe ve Din Bilimleri (*)

6

Tefsir (*)

8

Kelam (*)

5

İslam Hukuku (*)

4

Tasavvuf Tarihi (*)

4

Arap Dili Belagatı (*)

6

(*)   İlahiyat Fakültesinden  mezun olanlar  başvurabilirler.

(**) Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Filoloji

        Bölümü  mezunları başvurabilirler.

 

 

Kabul Koşulları :

1- Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve  lisans    mezuniyet not ortalamasının yüz  üzerinden en az altmış (60) veya  eşdeğeri olması,

2- Doktora programına başvuracak adayların tezli/tezsiz  yüksek lisans derecesine sahip olmaları; ve adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75  veya eşdeğer olması,

3-  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş  Sınavından (ALES) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için en az 55 (Ellibeş) standart sayısal puan, Sosyal Bilimler Enstitüsü için en az 55 (Ellibeş) standart sözel veya eşit ağırlıklı puan almaları,

4- Doktora için Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS- ilgili alanda) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ından 55 veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından yukarıda öngörülen en az puanın eşdeğerini almış olmaları,

5- Mezun olduğu anabilim dalı ile ilgili iki öğretim üyesinden alınan referans mektubu,

6- Adayın neden yüksek lisans/doktora yapmak istediğini belirten yazılı kompozisyon metni,

7- Yurt dışından  mezun  olanların başvuru sırasında diploma ve  transkript orijinalleri ile noter veya Türk Dış Temsilciliklerimizce onaylı tercümeleri.

 

Aday Kaydı İçin Gerekli Belgeler :

1- Dilekçe (enstitüden matbu evrak alınıp doldurulacaktır),

2- Yüksek lisans için lisans diploması veya mezuniyet belgesi, Doktora için yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi (aslı veya mezun olduğu kurum/noter onaylı sureti),

3- Askerlik belgesi (Kasım  2008  tarihine kadar askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge),

4- Transkript (aslı veya mezun olunan fakülte/enstitü veya noter onaylı sureti), (yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans), adaylar transkript ortalamalarını mezun oldukları kurumdan 100’lük sisteme dönüştürtmeli ve onaylatmalıdırlar. Aksi durumda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir,       

5- LES veya ALES  sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Son 2 yıl ),

6- Doktora başvurusu için yabancı dil belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

7- Nüfus cüzdan fotokopisi,

8- 2 Adet fotoğraf, 2 adet  zarf,

9- Basılı evrak giderleri kayıt sırasında alınacaktır.

 

 

Açıklamalar :

1- Yüksek lisans bilim aşamasından başarılı olan adayların enstitüye kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları zorunludur. Bilim aşamasında başarılı olduğu halde geçerli yabancı dil başarı belgesini sunamayan adaylara bu belgeyi sunmaları için  2009 Mayıs dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'nın ÖSYM tarafından açıklanmasını müteakip 10 günlük süre tanınır. Bu süre içerisinde enstitü müdürlüğüne geçerli yabancı dil başarı belgesini sunan adayların takip eden yarıyıl başında enstitüye kesin kayıtları yapılır. Bu süre içerisinde geçerli yabancı dil başarı belgesini sunamayan adayların enstitüyle hiçbir ilişkileri kalmaz. Adaylar enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından da yararlanamazlar.

2- Üniversitelerarası Kurul kararı gereği 2 Haziran 2007 tarihinden önce Araştırma Görevlisi Kadrosuna atanmış bulunanlar, Yüksek Lisans eğitimine başlamış olanlar, bir Yüksek Lisans Diploması almak sureti ile Doktora eğitimine başlayacak olanların eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda doktoraya başvuruları sırasında Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS-ilgili alanda) veya Kamu  Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 50 (Elli) puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından yukarıda öngörülen en az puanın eşdeğerini almış olmaları gereklidir.

3- Üniversitelerarası Kurul kararı gereği 2006 Aralık döneminde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) en az 45 (Kırkbeş) puan almış olan adaylar da başvuruda bulunabilirler. Bu adayların LES puanları ALES puanlarına dönüştürülecektir. 

   
Başvuru Tarihi              :25 Ağustos - 08 Eylül 2008
Bilim (Mülakat) sınavı  :11 Eylül 2008,  saat:10:00’da
Kesin Kayıt                   :17 - 19 Eylül 2008
İletişim   : 0.414.344 00 20
Başvuru Yerleri    

: Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi İlgili Enstitü ŞANLIURFA