5806 SAYILI KANUN’UN
HARRAN ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ
UYGULAMA ESASLARI

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici Madde olarak eklenen ve 28 Ekim 2008 tarih, 27038 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5806 sayılı Kanun hükümlerinin Üniversitemizdeki uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

KANUNLA TANINAN HAKLARDAN YARARLANACAKLAR VE BAŞVURU SÜRESİ

 

MADDE 1-   

Üniversitemize bağlı birimlerde hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 07/06/1995 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 tarihine kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 ile son başvuru tarihi olan 29 Aralık 2008 tarihleri arasında (kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil) ilişiği kesilenler ile 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunların kapsamına girmekle birlikte sağlanan haklardan yararlanmak üzere başvurmayan veya başvurdukları halde yararlanamamış olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 ile son başvuru tarihi olan 29 Aralık 2008 tarihleri arasında ilişiklerinin kesildiği Üniversitemizin ilgili birimlerine dilekçe ile şahsen başvuruda bulunmaları şartıyla bu kanunda belirtilen haklardan yararlanırlar.

 

MADDE 2-

 

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında, tutuklu veya hükümlü olup da ceza infaz kurumunda bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde Üniversitemizin ilgili birimlerine dilekçe ile şahsen başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanırlar. 07/06/1995 tarihinden yukarıda belirtilen başvuru süresi sonuna kadar Üniversitemizin ilgili birimlerince haklarında ilişik kesme işlemi tesis edilen hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden, ilişik kesme işlemine karşı idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlar da yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde Üniversitemizin ilgili birimlerine dilekçe ile şahsen başvurmaları halinde bu kanunda belirtilen haklardan yararlanırlar. Davanın davacının aleyhine sonuçlanması öğrencinin kanunda belirtilen haklardan yararlanmasına engel teşkil etmez. Üniversitemizde lisans öğrencisi iken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak ayrılanlar da bu diplomalarını ilgili birimlere iade ederek kanundan yararlanmak için başvuruda bulunabilirler ve kanunla verilen haklardan yararlanırlar.

 

b) Harran Üniversitesi’ne bağlı iken Adıyaman Üniversitesi’ne bağlanan Kahta Meslek Yüksekokulu’ndan ilişiği kesilen öğrencilerin Adıyaman Üniversitesi’ne, Harran Üniversitesi’nin kuruluşundan önce Dicle veya Gaziantep Üniversiteleri’ne bağlı iken daha sonra Harran Üniversitesi’ne bağlanan Fakülte/Meslek Yüksekokulu’ndan ilişiği kesilen öğrencilerin de Üniversitemizin ilgili birimlerine başvurmaları gerekir.

 

ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

 

MADDE 3-  Kanun kapsamına giren öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde (Tıp Fakültesi hariç) ilişiği kesilenlere;

 

a) Devam şartını yerine getirmedikleri derslerden yıllık olanlar için bir eğitim-öğretim yılı (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndan itibaren), dönemlik olanlar için ise bir dönem (bahar yarıyılındaki dersler için 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, güz yarıyılındaki dersler için 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı) devam etme hakkı ve dört sınav hakkı verilir.

 

b) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara başarısız oldukları dersler için dört sınav hakkı, istemeleri halinde başarısız oldukları derslere, yıllık dersler için bir eğitim-öğretim yılı (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndan itibaren), dönemlik dersler için ise (bahar yarıyılındaki dersler için 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, güz yarıyılındaki dersler için 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı)  bir dönem devam etme ve dört sınav hakkı verilir.

 

c) Devam zorunluluğu bulunmayan dersler için dört sınav hakkı verilir.

 

d) İlişiği kesilenlerden not ortalaması nedeniyle bir üst sınıfa geçemeyen ya da bir üst yarıyıla devam edemeyen öğrencilere bir üst sınıfa bir eğitim-öğretim yılı  devam etme hakkı ve önceki yarıyıllardan, istedikleri üç dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı verilir. 

e) Not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri üç dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı verilir.  

f) Devam şartı yerine getirilip başarısız olunan, devam şartı yerine getirilmeyen veya bu derslerden yeniden devam edilmek istenen derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, Üniversitemizin ilgili birimlerinin yönetim kurulları tarafından bölüm/program kurullarının görüşü alınarak eşdeğer başka dersler belirlenir. Belirlenen eşdeğer derslerin kredileri mezuniyet için yeterli değilse, kredi yükü, programda yer alan diğer derslerden tamamlatılır. Daha önce öğrenim görülen program kapatılmış ise, bu öğrenciler Üniversitedeki en yakın programa intibak ettirilir ve intibak ettirildikleri yeni programdan mezun olurlar. Yakın program bulunmadığı takdirde bu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun izni ile açık bulunan başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

g) Pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlar için üç sınav hakkı verilir; yapamadıkları uygulamalar için devam imkanı sağlanır. Bununla ilgili düzenlemeler Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca yapılır.

h) Ders yükümlülüklerini yerine getirdiği halde staj yapmadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, kayıtlarının yapılmasından itibaren bir öğretim yılı veya üst üste iki yarıyılı kapsayan sürede stajlarını tamamlayarak, dosyalarını ilgili birimlere teslim etmeleri gerekir. Belirlenen sürede staj dosyasını teslim etmeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ı) Dikey geçiş ile kayıt olan ancak, lisans öğrenimine hazırlık programını başaramadığı için ilişiği kesilenlere; hazırlık programında devam şartını yerine getirip başarısız oldukları dersler için dört sınav hakkı, devam şartını yerine getiremedikleri dersler için ise devam ve dört sınav hakkı verilir.

 

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ 

MADDE 4- Kanundan yararlanan ön lisans ve lisans öğrencilerinin (Tıp Fakültesi hariç) başarı değerlendirmesi, aşağıdaki esaslara göre yapılır.  

a) Devam şartı yerine getirilen dersler için devam ve ara sınav şartı aranmaz. Bu öğrencilere, kanunda öngörülen dört sınav hakkı kullandırılır ve sınavda alınan not başarı notu olarak değerlendirilir.

 

b) Devam şartı yerine getirilmeyen veya ilk defa alınan dersler için devam ve varsa yarıyıl içi çalışmalara katılma şartı aranır, ancak ara sınav şartı aranmaz.  Bu öğrencilere, kanunda öngörülen dört sınav hakkı kullandırılır ve bu sınavlarda alınan not başarı notu olarak değerlendirilir.

 

c) 5806 sayılı Kanun’dan yararlanan öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için  25 Temmuz 2004 tarih ve 25533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 02 Ağustos 2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikleri kapsayan  Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince,  harf notunun en az CC  (katsayı 2.0) olması gerekir.

 

d) Kanunla verilen sınav haklarından yararlanma sırasında herhangi bir başarısız dersten başarılı olunması halinde, ilgili dersin geriye kalan sınav hakları kullandırılmaz.

 

MADDE 5 – 5806 sayılı Kanun, Tıp Fakültesi öğrencilerine aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır.

Kanun kapsamındaki öğrencilerin ders ve öğrenim süresi yönünden değerlendirmesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nca yapılır.

a) FZ (Devamsız) notu alarak ilişiği kesilen öğrencilere derslere / stajlara devam hakkı verilir. Devam şartlarını yerine getiren öğrencilere dört (4) sınav hakkı verilir.

b) 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda derslere devam etme hakkı (ders kurulu sınavlarına giremezler) ve aynı yılın akademik takvimi ile ilan edilecek olan dört (4) sınav hakkı verilir.

c) 4, 5. ve 6. sınıf öğrencilerine ise, başvuru tarihinin bitiminden sonra ilk açılacak olan staja devam etme hakkı ve devam koşulunu yerine getiren öğrenciye de aynı eğitim-öğretim yılı içinde ilan edilecek olan dört (4) sınava katılma hakkı verilir. 4. ve 5. sınıftan ilişiği kesilenler devam ve dört defa kullanacakları sınav haklarından, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı yeterli olmadığı takdirde bir sonraki eğitim-öğretim yılında yararlanabilirler. Öğrencilerin kanun kapsamında yararlanacakları staj ve sınav takvimi her eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

d) Başarısızlıkları nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilere başarısız oldukları derse ait dört (4) sınav hakkı verilir. Öğrenciler, sınav haklarını 2008-2009 eğitim-öğretim yılında kullanırlar. Verilen sınav haklarının kullanımı sonunda başarısız olanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Bu sınavların herhangi birinden altmış (60) ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. 1, 2. ve 3. sınıf öğrencileri başarılı olduktan sonraki ilk eğitim-öğretim yılı başından itibaren bir üst sınıfa devam ederler. 4. ve 5. sınıf öğrencileri ise başarılı olduktan sonraki ilk açılan, almadığı stajdan eğitime başlayabilirler. 

f) 6. sınıftan ilişiği kesilenlere dört (4) kez staj tekrarı hakkı verilir, başarı değerlendirmesinde devam ön koşuldur

g) Azami öğrenim süresini tamamladığı için kaydı silinen öğrencilerden, bulunduğu dönemde başarılı olanlar bir üst dönemde okumaya başlarlar.

h) Kanundan yararlanan öğrenciler, başarılı oldukları ve intibak hakkı kazandıkları takdirde Tıp Doktoru olmaya  (Resmi Gazete:14 Nisan 1928 / 863 sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR Kanun No:1219) uygun beden ve ruh sağlığı koşulunu taşıdıklarını ve eğitime devam edebileceklerini, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden veya tayin edilen hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelemek zorundadırlar.

 

      LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

 

      MADDE 6 – Kanun, lisansüstü öğrencilerine aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır.

 

a) Devam şartını yerine getirmedikleri derslerden yıllık olanlar için bir eğitim-öğretim yılı (2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren), dönemlik olanlar için ise bir dönem (bahar yarıyılındaki dersler için 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, güz yarıyılındaki dersler için 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı) devam etme ve üç sınav hakkı verilir. Sınav takvimi, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

b) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara başarısız oldukları dersler  için üç sınav hakkı, istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek yıllık dersler için bir eğitim-öğretim yılı (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndan itibaren), dönemlik dersler için ise (bahar yarıyılındaki dersler için 2008-2009 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, güz yarıyılındaki dersler için 2009-2010 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı)  bir dönem devam etme hakkı ve üç sınav hakkı verilir. Sınav takvimi, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

c) Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından eşdeğer başka dersler belirlenir.

 

d) Yeterlik sınavında başarısız olanlar için 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlamadan önce danışman ataması yapılır. Bu öğrencilere, tarihleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek üç yeterlik sınav hakkı verilir.

 

e) Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli yabancı dil sınavındaki başarısızlıkları nedeniyle ilişiği kesilenlere, 2009 Şubat ayından itibaren ÖSYM tarafından hazırlanan sınav takvimi esas alınmak suretiyle birbirini izleyen üç Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS) (veya ÜDS sınav takvimi içerisinde ve Yükseköğretim Kurulu’nca ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan) sınav hakkı verilir. Son ÜDS sonucunun açıklanmasını izleyen on gün sonrası bu süre sona erer. Bu öğrenciler, yabancı dil şartını yerine getirip intibakları yapılana dek öğrenci katkı payı ödemezler. Ancak, yeterlik sınavına girebilmek için gerekli yabancı dil puanına sahip olanların başvurmaları halinde öğrenciliğe intibakları yapılır.

 

f) Tez aşamasında olup tezini teslim etmediği, normal süresi içerisinde tezini tamamlamadığı veya tezi için jüri tarafından kabul kararı verilmemesi nedeniyle ilişiği kesilenlerden, yüksek lisans aşamasında olanlara bir yıl, doktora aşamasında olanlara ise üç yıl yeni konulu tez hazırlama süresi verilir. Tez hazırlama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin programa kabul edildiği enstitü yönetim kurulu kararını takip eden bir ay içinde tez danışmanı atanır, belirlenen tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İntibakı yapılan öğrenciler, yönetmelikte belirtilen minimum süreyi tamamlamadan, bu süreyi daha önceden tamamlamış olanlar ise fiilen kullanacağı bir yarıyıldan önce tezini teslim edemezler.

 

g) Tıpta uzmanlık eğitimi yapacaklara, ilgili mevzuatta hekimlik ve istihdam için belirtilen şartları taşımaları ve kadro tahsisi yapılması kaydıyla uzmanlık eğitimine devam hakkı verilir. Tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartı ile üç sınav hakkı verilir. Bununla ilgili işlemler Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülür.

 

h) Lisansüstü düzeyde ve 5806 sayılı Kanun kapsamında yararlanılan derslerden başarı değerlendirmesi;  23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 02 Kasım 2006 tarih ve 26334 sayılı ve 13 Ağustos 2007 tarih ve 26612 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan değişiklikleri kapsayan  Harran Üniversitesi Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.

 

ı) 5806 sayılı Kanun’a istinaden hazırlanan Harran Üniversitesi’ndeki Uygulama Esasları’nda lisansüstü öğrencilerle ilgili hüküm bulunmayan konularda ilgili enstitülerin yönetim kurulları yetkilidir.

 

GENEL HÜKÜMLER

     

MADDE 7–  

a) 5806 Sayılı Kanun’dan faydalanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere kanunla verilen haklarının kullandırılmasına ilişkin işlemler, ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları yönetim kurullarınca yürütülür. Her öğrenci için kanundan ne şekilde yararlanacağı, sınavlara nasıl ve ne zaman gireceği ve verilen eğitim-öğretim süresi gibi bilgileri içeren bir form hazırlanır. Bu formlar öğrenci danışmanı ve ilgili öğrenci işleri bürosu tarafından saklanır.

 

b) 5806 sayılı Kanun’un getirdiği haklardan yaralanmak üzere başvuranların müracaatları ilgili birimlerin yönetim kurullarında değerlendirilerek sınav ve/veya devam hakkı verilen öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırıp kayıtlarını yaptırdıkları anda öğrencilik statüsünü kazanmış olurlar. 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda ilgili kanun kapsamında açılacak sınavlara katılacak öğrencilerin de bu döneme ilişkin öğrenci katkı payını yatırmaları gerekir.

 

c) Devam etmek zorunda olunan dersler, çakışmamak şartıyla haftalık toplam 40 saati aşamaz. Ancak devamı alınmış dersler için kredi sınırı aranmaz.

 

d) Yapılacak sınavların tarih, yer ve saatleri; ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu tarafından ilan edilir.

 

e) Kayıtları yapılarak kanunda belirtilen devam ve sınav haklarını kullanan öğrencilerin, bu haklar sonucunda herhangi bir dersten başarısız olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

f) Belirlenen sürede devam ve sınav hakkını kullanmayan öğrenciye ek hak ve herhangi bir mazeret sınav hakkı verilmez.

 

g) Askere alınması gerekenlerin istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur, bunların dışında kalanlara kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

 

h) 5806 sayılı kanundan yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

ı)  5806 sayılı kanundan yararlanan öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar.

 

i) Uygulamalı eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından ayrılanlara, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar için ilgili birimler tarafından devam imkânı sağlanır. Bunlar için öngörülen sınav süreci, yönetmelikteki devam şartı tamamlandıktan sonra başlar.

 

j) Aynı anda iki yükseköğretim programında öğrenim görülemeyeceğinden, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, öğrencilik hakkı kazandıkları yeni bölüme, ancak diğer programdan ilişiklerini keserek kayıt yaptırabilirler.

 

k) Üniversitemize bağlı birden fazla programda öğrenim görmüş ve farklı tarihlerde ilişiği kesilmiş öğrenciler sadece bir programa başvurabilirler. Bu öğrencilerin başvuru sırasında, hangi programa başvurmak istediklerini belirtmeleri gerekir.

 

l) İlgili yasadan yararlanma isteği kabul edilen öğrenciler, ilişiklerinin kesik olduğu dönemlerde başka bir programa devam etmiş ve bu programda başarılı olmuşlar ise, başarmış oldukları dersleri, kanun kapsamında almak zorunda oldukları derslerin muafiyetinde kullanamazlar.

 

m) Kanun kapsamında almak zorunda oldukları derslere devam ederek ve/veya sınav haklarını kullanarak başarılı olan ve/veya intibakları yapılan öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiğinde, mezuniyet için gerekli olan genel not ortalamasının (2.0)  hesaplanmasında, ilişiği kesilmeden önce alıp başarılı olduğu derslerin notları dikkate alınmaz. Bu öğrencilerin sadece ilgili kanun kapsamında ve intibak sonrasında almış oldukları derslerin başarı notları dikkate alınır.
 

n) 5806 sayılı Kanun’dan yararlanan öğrencilerin başarı değerlendirmesi ilişiklerinin kesilmesinden önce 100’lük sisteme göre belirlenmişse, bu öğrencilerin diploma notu hesaplanırken kanun kapsamında girdiği sınavlar ve intibaktan sonra aldığı derslerin başarı notları dikkate alınır ve aldıkları notlar 100’lük sisteme çevrilerek diploma notları hesaplanır.

 

o) 5806 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden hazırlanan Üniversitemizdeki Uygulama Esasları kapsamı içinde olup, verilen hakları kullanarak başarılı olan veya başarısız dersi/dersleri bulunmayanların intibakları, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından, haklarında yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi yapılır ve bu öğrenciler, 25 Temmuz 2004 tarih ve 25533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 02 Ağustos 2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikleri kapsayan  Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi olurlar.

 

ö) Kanun kapsamında verilen hakları kullanarak başarılı olan veya başarısız dersi/dersleri bulunmayan lisansüstü öğrencilerinin intibakları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından,  haklarında yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi yapılır ve bu öğrenciler, 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 02 Kasım 2006 tarih ve 26334 sayılı ve 13 Ağustos 2007 tarih ve 26612 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan değişiklikleri kapsayan Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi olurlar.

 

p) 5806 sayılı Kanun’dan yararlanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabidirler.

 

MADDE 8 – 5806 sayılı kanunla verilen sınav hakları aşağıdaki takvime göre uygulanacaktır.

 

Ön lisans ve lisans programlarından ilişiği kesilmiş (Tıp Fakültesi hariç) öğrencilerin sınav takvimi:

 

Devam Şartı Sağlanarak Başarısız Olunan Yıllık veya Dönemlik
(Güz ve Bahar Yarıyılına Ait ) Bütün Dersler İçin

1.Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yarıyıl sonu sınavları dönemi

2.Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

3.Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yarıyıl sonu sınavları dönemi

4.Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

Devam Koşulu Sağlanamayan Veya Devam Edilmek İstenilen Dönemlik Dersler İçin
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Derslerin Seçimi

Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt dönemi

Devam Hakkı

Akademik Takvimde belirtilen ders dönemi

1.Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yarıyıl sonu sınavları dönemi

2.Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

3.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yarıyıl sonu sınavları dönemi

4.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Derslerin Seçimi

Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt dönemi

Devam Hakkı

Akademik Takvimde belirtilen ders dönemi

1.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yarıyıl sonu sınavları dönemi

2.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

3.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yarıyıl sonu sınavları dönemi

4.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

 

Devam Koşulu Sağlanamayan veya Devam Edilmek İstenilen Yıllık Dersler İçin

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı

Derslerin Seçimi

Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt dönemi

Devam Hakkı

Akademik Takvimde belirtilen ders dönemi

1.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı yıl sonu sınavları dönemi

2.Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı bütünleme sınavları dönemi

3.Sınav Hakkı

01-15 Temmuz 2010

4.Sınav Hakkı

01-15 Eylül 2010

 

Not ortalaması nedeniyle bir üst sınıfa geçemeyen veya bir üst yarıyıla devam edemeyenlere devam hakkı için kayıt ve not yükseltme sınavları

 

Dönemlik derslerden devam hakkı kullanacak öğrenciler için;

            2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında devam edilecek dersler

Ders Kayıtları

Akademik Takviminde belirtilen ders kayıt dönemi

Devam Hakkı

Akademik Takvimde belirtilen ders dönemi

1.Not Yükseltme Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yıl sonu sınavları dönemi

2. Not Yükseltme Sınav Hakkı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

            2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında devam edilecek dersler

Ders Kayıtları

Akademik Takviminde belirtilen ders kayıt dönemi

Devam Hakkı

Akademik Takvimde belirtilen ders dönemi

1.Not Yükseltme Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yıl sonu sınavları dönemi

2. Not Yükseltme Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bütünleme sınavları dönemi

Yıllık derslerden devam hakkı kullanacak öğrenciler için

         2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı

Ders Kayıtları

Akademik Takviminde belirtilen ders kayıt dönemi

Devam Hakkı

Akademik Takvimde belirtilen ders dönemi

1.Not Yükseltme Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı yıl sonu sınavları dönemi

2. Not Yükseltme Sınav Hakkı

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı bütünleme sınavları dönemi

  

MADDE 9- 5806 sayılı kanuna dayalı hazırlanan Harran Üniversitesi Uygulama Esasları’nda hüküm bulunmayan konular, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

 

MADDE 10- 5806 sayılı Kanun’un Üniversitemizdeki uygulama esasları Rektör tarafından yürütülür.