REKTÖRÜMÜZÜN
2012-2013 AKADEMİK YILI
AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Sayın Bakanım, Sayın Valim,

Değerli konuklar, Meslektaşlarım,

Sevgili öğrenciler, Basının değerli mensupları,

 

Üniversitemizin 20. Kuruluş Yıl dönümünde  yeni bir eğitim öğretim  yılı açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu bizlerle paylaştıkları için başta yoğun temposu içerisinde zaman ayırarak törenimize katılan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof.Dr. Ömer DİNÇER’e  ve siz değerli konuklarımıza şükranlarımı sunarım. Hoş geldiniz, bizlere onur  verdiniz. Üniversitemizi tercih ederek aramıza yeni katılan  öğrencilerimize de aramıza hoş geldiniz derken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci ve akademisyenlerimiz için verimli, başarılı geçmesini dilerim.

 

Sayın Bakanım, Değerli konuklar,

 

Üniversiteler; bilgi üreten, meslek sahibi uzman insan yetiştiren, toplum gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunan ve ülkenin her bakımdan gelişmesinde ve kalkınmasında en etkili yol gösterici kurumlardır. Üniversiteler, çözülmemiş sorunları çözmek, daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla çalışmalar yürütmeli, bilgi üretmeli ve bilgiyi toplum için faydaya dönüştürmelidir. Bunun gerçekleşmesi için, öğrencilerinde, çalışanlarında ve toplumda değişime ve yeniliğe açık, girişimcilik duygu ve düşüncesinin ağır bastığı bir kültür oluşması yönünde çaba sarf etmelidir.

Diğer bir ifadeyle üniversitelerin birinci görevi, eğitim ve öğretimle ülkenin kalkınması için gerekli olan insan kaynağını yetiştirmektir. İkinci görevi ise bilimsel araştırmalar yapmak, ülkenin bilim ve teknoloji gelişmesine katkıda bulunmak ve üçüncü görevi de toplumla bütünleşerek ürettiği bilgileri faydaya dönüştürmektir. Üniversitelerin, değişen şartlara ayak uydurabilmesi için, öğretim elemanlarının ve idarecilerin çağa uygun, hatta çağın ötesini de kapsayacak şekilde yeni strateji, yöntem, teknikler üretmeleri ve uygulamaları gerekir.

 

Sayın Bakanım,

 

Üniversitelerimizin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine yüklenen bu görevleri yerine getirmesi artık mümkün gözükmemektedir. Geçen 20 yıllık sürede küresel konjonktür değişmiş ve Türk yükseköğretim yönetişim sistemini, idari ve mali konularda düzenleyen mevzuatın günün şartlarına toplumun isteklerine uydurulma gerekliliği açıkça ortadır. Üniversitelerin geleneksel yapılarıyla ve mevcut YÖK Kanunuyla vakıf üniversiteleriyle rekabet etmesi ve dünya üniversiteleri arasında yaşamlarını arzu edilir bir düzeyde sürdürmeleri mümkün değildir. Bu nedenle üzerinde çalışmaları devam edilen ve son aşamaya gelen YÖK Kanun taslağının en kısa zamanda hayata geçirilmesi ve Üniversitelerin sürekli olarak kendisini günün şartlarına göre yeniden yapılandırmaları kaçınılmazdır. Yeni YÖK Kanununda yapılacak düzenlemeyle, idari ve akademik personelin özlük haklarının belirlenmesi noktasında performansa dayalı sistemin geliştirilmesi, ayrıca Rektörlere idari ve akademik yönetim kadrolarını belirleme yetkisinin verilmesi ve yönetim kadrolarının görev sürelerinin Rektörün görev süresiyle sınırlı olmasının Üniversitelerin gelişimine çok önemli katkısı olacağı kanaatindeyim.

 

Sayın Bakanım, Değerli Konuklar

 

Günümüzün hızla değişen dünyasında, öğrencilerin bilgiyi faydaya dönüştürmeleri; Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda kabul görmesini, başka bir tabirle akredite edilmesini sağlayacak önemli bir basamaktır. Üniversitemiz yönetiminden birinci derecede sorumlu bir yönetici olarak, 20 yılı geride bırakan üniversitemizde, başta yönetim anlayışı olmak üzere her bakımdan, özellikle eğitim-öğretim seviyemiz, bilimsel araştırma ve yayın düzeyimiz, ürettiğimiz bilgileri çevre ve ülke insanımızla paylaşma ve halka hizmet götürmedeki başarımızı sorgulayarak, değişen ve gelişen dünya koşullarına göre Üniversitelerin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu düşüncelere sahip olan Üniversitemiz, Öğrenci Merkezli Eğitim verme hedefine ulaşmak için gerekli tüm gayreti göstermekte olup, bunun için çeşitli adımlar atmış ve atmaktadır. Katılımcı yönetim, bölge ile bütünleşme ve sorunları çözmenin yanı sıra çağdaş üniversitenin olmazsa olmazı   fiziki mekanlardır.  Bu amaçla göreve başladığım 2007 yılından bu yana, Fen Edebiyat, Ziraat, Mühendislik ve Tıp Fakültesi eğitim binaları ile  Kapalı Spor Salonu, Açık Stadyum, Mediko Sosyal Merkezi ve Lojmanlar   tamamlanarak hizmete girmiştir. Bu yıl temeli atılan Merkezi Derslik ve Merkezi Kütüphane inşaatları tamamlandığında öğrencilerimizin derslik sorunu çözülmüş olacak ve modern bir kütüphaneye kavuşmuş olacaklardır.

 

Sayın Bakanım, Değerli Konuklar,

 

Üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında arzu edilen düzeye ulaşmasının yolu Uluslararası alanda akredite edilmesine bağlıdır.  Bu nedenle, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın uluslararası ve ulusal değişim programlarından yararlanması sağlanarak, Avrupa Birliği destekli yürütülen değişim programlarından alınan hibeler Üniversitemiz adına yükseliş eğilimini sürdürmüştür. Örneğin, Erasmus Programından  61 öğrencimiz ve 59 öğretim üyemiz  yararlanarak yurtdışına gönderilmiştir. Yurtiçi değişim programı olan Farabi Değişim Programından ise 150  öğrenci yararlanmıştır. Değişim Programları yanında Üniversitemizdeki en önemli yeniliklerden biri Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulü olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılında ilk defa 13 Yabancı Uyruklu Öğrenci Üniversitemize kayıt yaptırmış ve bu yıl ise değişik ülkelerden 26 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Sınır komşumuz Suriye üniversiteleri ile yaptığımız işbirliği protokolleri kapsamında bu yıl daha fazla öğrenci beklerken yaşanan iç savaş nedeniyle Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısı istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Ancak bundan daha önemli olan,  Suriye’de yaşanan katliamın en kısa sürede bitmesi ve Suriye’de yaşayan vatandaşların barış içinde özgürce yaşayacakları bir rejimin kurulmasıdır. Yaşanan bu zulmün bir an önce sona ermesini en içten dileklerimle diliyorum.

 

Sayın Bakanım, Değerli Konuklar

 

Rektörlüğüm döneminde, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı,  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Viranşehir Sağlık Yüksekokulunun açılması yönetimimizin çabaları ve zatıalinizin de görev aldığı hükümetimiz tarafından sağlanmış olup, bundan dolayı Üniversitem adına minnettar olduğumu belirtmek isterim. Yeni kurulan fakülte ve yüksekokulların yanı sıra, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulumuz Teknik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki meslek yüksekokuluna dönüştürülmüştür.     Bölgemizin başta tarım olmak üzere gelişimi için büyük öneme sahip olan Teknopark kurulmuş,  bina temeli de bu yıl atılmış olup, 2013 sonunda hizmete açılması planlanmaktadır.

Üniversitemize göreve başladığım tarihten bugüne kadar  835 Akademik ve 304 İdari personel ataması yapılmıştır. Ancak, 450 Akademik personel ise yeni kurulan Üniversitelere geçiş veya çeşitli nedenlerle üniversitemizden ayrılmıştır. Bölge üniversitelerinin en önemli sıkıntılarından birisi de öğretim elemanlarının Batı bölgelerindeki Üniversitelere geçmeleridir. Bu nedenle Yeni YÖK Kanununda yapılacak düzenlemeyle öğretim elemanlarının bölgemizde görev yapmalarının cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

 

Sayın Meslektaşlarım,

 

Tüm öğretim elemanları ve her kademedeki çalışanlarca, öğrenci merkezli eğitim öğretime gereken önem verilmeli, AR-GE imkânları değerlendirilmeli; öğrencilerin de yönetim süreçlerine katılması teşvik edilmeli; öğrenci konseyinin ve öğrenci topluluklarının etkinliklerine destek olunmalı; eğitim-öğretim süreçlerinde etkin rol almaları sağlanmalıdır. Üniversitelerin görüş alanı, ufuk çizgisinin de ötelerini kapsayacak genişlikte olmalıdır. Böyle bir görüş alanına sahip olmak; dünyadaki  gelişmeleri yakından takip eden, bilgiye ulaşan, onu geliştirerek, çoğaltarak paylaşan ve uluslararası düzeyde yetkin bireyler yetiştirmek için gerekli olan adımların hızla atılmasını sağlayacaktır.

Bu bilgiler ışığı altında, profesöründen araştırma görevlisine kadar bütün öğretim elemanı arkadaşlarımın, Üniversitemizin gelişmesi için olumlu, yapıcı ve nitelikli çalışmalar yapmakta olduklarını memnuniyetle gözlemlemekteyim. Sizler sayesinde, Üniversitemiz bilim, sanat ve spor alanlarında hak ettiği yere çıkacak; ulusal ve uluslararası düzeyde üstüne düşen görevlerin en iyilerini yapacaktır.

 

Sevgili Öğrencilerim,

 

Ülkemizin kalkınması, geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli öğrencilerimizle mümkün olacaktır. Harran Üniversitesi olarak, ana hedefimiz, sizi günümüz bilgi toplumlarının eğitim-öğretim anlayışıyla dünyanın her yerinde aranan ve kabul gören donanımlı bireyler olarak yetiştirmektir. Üniversitemize olan aidiyet duygunuz, başarılara imza attıkça daha da yeşerecek ve Harran Üniversiteli olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissedeceksiniz. Öğrencilik hayatınız ve sonrasında, ülkemizin çıkarlarını en üst seviyede tutacağınıza, ülkemizi yükseltmek ve yüceltmek için çalışacağınıza olan inancım tamdır.

 

Sayın Bakanım,

 

Tüm üniversitelerin olduğu gibi Harran Üniversitesinin de çözüm bekleyen bir takım sorunları bulunmakta olup bunları zatıalinize arz etmek istiyorum. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana Üniversitemizin çekirdeği konumunda olan  Yenişehir Yerleşkesi  Bakanlığınıza tahsisli olup fiilen Üniversitemiz tarafından kullanılmaktadır.  Bu yerleşkemize yeni binaların inşaatı yanısıra eski binaların da tadilatı için 20.000.000 TL civarında harcama Üniversitemiz bütçesinden yapılmıştır. Üniversitemizin en önem arz eden kapalı mekan ihtiyacını karşılarken bugün bu alan içerisinde Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Hastane Poliklinikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri ile rektörlük ve diğer idari birimler bulunmaktadır. Üniversitemizin buradan taşınması bu aşamada mümkün görünmemektedir. Yönetim olarak devletin hiçbir kurumunun birbirinden farklı olmayacagı ilkesinden ve birbirini tamamlama adına Şanlıurfanın sağlık ve eğitim sorunu öncelikli olması sebebiyle   25 dönüm alana sahip bu Yenişehir Yerleşkesinin Üniversitemize tahsis edilmesi karşılığında hastane yapımı için 80 dönüm Sağlık Bakanlığına  ve okul yapımı için 40 dönüm Milli Eğitim Bakanlığına olmak üzere toplam 120 dönüm şehir nüfusunun yoğun olduğu bölgede bulunan Eyyübiye Yerleşkemizden yer verilmiştir. İlimizin eğitim ve sağlık sorunlarının çözümü noktasında yoğun çaba sarfeden ve Yenişehir Yerleşkesinin Üniversitemize tahsis edilmesi hususunda desteklerini esirgemeyen   Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum.  Sayın Bakanım, şehirle entegre bir biçimde eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için Yenişehir Yerleşkesinin Bakanlığınıza olan tahsisinin kaldırılması ve Üniversitemize tahsis edilmesi  büyük önem arz etmekte olup, bu konuda desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umuyorum.

Bu arada Üniversitemizin önümüzdeki yıllarda ihtiyaçlarını önem ve aciliyet sırasına göre kısaca belirtmek istiyorum.

-Şehirden yaklaşık 25 km. uzakta bulunan üniversitemizin en önemli sorunlarından biri ulaşım olup,  hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi,

-Osmanbey Yerleşkemizde Kredi yurtlar kurumu tarafından 2008 yılında açılan yurt hızla artan öğrenci sayısı karşısında yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerimizin barınma sorununun çözümü için geçen  yıl planlamaya  alınan 1000 kişilik  yeni yurt binası inşaatına  en kısa zamanda başlanması,

-Artan öğrenci sayımız, AR-GE çalışmaları ve yayın sıralamasındaki başarılarımız göz önüne alınarak, 2013 yılı yatırım bütçesinden Kalkınma Bakanlığına teklif ettiğimiz Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Oditoryum projelerinin yapımı için onay verilmesi,

-GAP eylem planı çerçevesinde Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatımızın, bölgeye daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için acilen bitirilmesi gerekmektedir.

Bu hususlarda Sayın Bakanımızın desteklerini esirgemeyeceğine olan inancım da tamdır ve şimdiden zatıalilerine teşekkür etmek istiyorum.

 

Sayın Bakanım, Kıymetli Misafirler,

 

Üniversitemizin 2012-2013 akademik yılı açılış törenini onurlandıran başta sayın bakanım olmak üzere siz değerli konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum, bu eğitim yılında öğretim üyelerimize, üniversite mensuplarımıza ve sevgili öğrencilerimize başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.